Jaarlijks overleg bespreekt Jaarnota intergratiebeleid

Tijdens het Landelijk Overleg Minderheden van 8 oktober jl. hebben de samenwerkingsverbanden er op aangedrongen om in de Jaarnota Integratiebeleid 2007 kwantificeerbare doelstellingen op te nemen.

Het is de eerste keer dat een minister voor het integratiebeleid de samenwerkingsverbanden raadpleegt over de jaarnota voordat deze wordt vastgesteld. De vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden brachten naar voren dat in het bijzonder t.a.v. de werkloosheidsbestrijding en de arbeidsdeelname zou moeten worden gevolgd of de aangekondigde beleidsmaatregelen voor migranten daadwerkelijk resultaat opleveren. Ook vroegen de samenwerkingsverbanden om controleerbare doelstellingen als het gaat om de deelname aan peuterspeelzalen en vroeg- en voorschoolse educatie (van belang voor de taalverwerving) en de contacten tussen ouders en scholen.

Minister Vogelaar kondigde aan dat zij met de samenwerkingsverbanden nader van gedachte wilde wisselen naar aanleiding van het WRR rapport Identificatie met Nederland en de discussie over de Nederlandse identiteit, waarbij zij in het bijzonder zou willen spreken over taal, geschiedenis en grondrechten.