/Aan informateur en de onderhandelaars

Aan informateur en de onderhandelaars

Als HTIB wensen we de informateur en de onderhandelaars veel succes en wijsheid. Momenteel staat u voor een grote uitdaging. Onze maatschappij wordt gekenmerkt door enerzijds grote maatschappelijke problemen en anderzijds positieve toekomst vanwege de economische groei. Politieke – en sociale polarisatie van de afgelopen jaren heeft ons het leven als Nederlander met een Turkse achtergrond negatief beïnvloed. Wij zijn echter zeer hoopvol dat er betere tijden zullen aanbreken voor iedereen in ons land.

Van groot belang is dat deze positieve verwachtingen door iedereen gedeeld en gevoeld wordt in de  komende vier jaar. Het gevoel dat de zon alleen bij de buren schijnt zal onze maatschappij verder beschadigen, ongeacht hoe positief de begrotingcijfers er ook uit mogen zien.

Als organisatie van Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland vinden wij dit de belangrijkste aandachtspunt voor een nieuwe kabinetformatie.

We realiseren ons wel dat de problemen, die wij ervaren, niet in de afgelopen vier jaar is ontstaan en ook niet binnen vier jaar zullen zijn opgelost. Juist daarom pleiten we voor doorzetten, versterken, verbeteren, samenwerken en continueren van wat er al goed loopt.  U geeft daarmee een positief signaal af.  Het signaal, omdat de overheid randvoorwaarden kan scheppen om problemen op te lossen en daarin goede harmonie wil samenwerken met de vele maatschappelijke partners die Nederland heeft. Jammer genoeg komen de goede bedoelingen van de overheid niet altijd tot uiting, waardoor het aan geloofwaardigheid verliest.

We zou zeggen: zet wat minder op agenda, maar doe wat je zegt.

Onderwijs:
Korte termijn: Verstrek de positie van het VMBO – MBO onderwijs. Er zitten ten opzichte van het hoger onderwijs een onevenredig aantal (Turkse) migranten kinderen in het VMBO en MBO. De segregatie in het VMBO / MBO zorgt voor imagoproblemen. Daardoor lijken de toekomstperspectieven van de leerlingen in het VMBO / MBO steeds minder te worden. Deze scholen vormen echter de bakermaat van broodnodige vakmensen waar Nederland om staat te springen. De positie en vakbekwaamheid van docenten, het koppelen van VMBO/ MBO met het bedrijfsleven, voldoende stageplekken en stagebegeleiding en instroom naar werk zijn wat ons betreft de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode. Het VMBO – MBO heeft een stimulans en opwaardering nodig!

Lange termijn: Versterk de positie van leraren in het VMBO / MBO onderwijs. Allereerst door ze beter te belonen door een hogere salaris. Maar ook meer mogelijkheden om hun leerlingen meer individueel te begeleiden. Leerkrachten moeten kunnen voortbouwen op wat (talentvolle) leerlingen willen en kunnen. Nederlandse kwetsbare kinderen (ongeacht hun achtergrond) zullen daar baat bij hebben. En op lange termijn zal Nederland er van profiteren omdat het instroom naar de arbeidsmarkt structureel zal verbeteren.

Het probleem ligt echter niet alleen bij de overheid en bij het onderwijs. Ouders, leerkrachten en deskundigen vervullen een verantwoordelijke en cruciale rol. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is dan ook van groot belang. Het vergroot het vertrouwen in elkaar en alle betrokkenen (individueel of professioneel) en draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs. De politiek doet er goed aan om ruimte te creëren dat ieders wens of idee  krachtiger op tafel wordt gelegd. Hun agenda moet een duidelijk plaats kunnen krijgen in uw agenda.

Werkgelegenheid:
Korte termijn: We zien dat veel bedrijven een diversiteitbeleid uitvoeren om hun om hun klanten beter te bedienen. Diversiteitsbeleid in het personeelsbestand heeft dan ook de nodige aandacht. Er is echter nog wel een lange weg te gaan. Overheidsinstellingen kunnen het voortouw nemen maar blijven daarin op achterstand staan, vooral wat betreft managementfuncties. Het is aan het nieuwe kabinet om aan het management van alle overheidsinstellingen duidelijk te maken dat dit niet (meer) kan. Qua personeel zal de ambtelijke organisatie herkenbaar moeten zijn voor alle burgers. Dit is een kwaliteitseis. Hoe men dit kan realiseren kan best variëren. Maar mislukking kan niet als vanzelfsprekend gezien worden. Deze achterstand ondergraaft in de ogen van Nederlandse migranten de legitimiteit van overheidsinstellingen.

De huidige jeugd werkloosheid moet actief bestreden worden evenals de onevenwichtigheid tussen verschillende (etnische) categorieën. Dat is een DeltaPlan waardig voor de komende vier jaar. Dit is de beste remedie om teleurgestelde generatie werkzoekenden onder Nederlanders met een immigranten achtergrond in de toekomst te voorkomen.

Lange termijn: Jeugdwerkloosheid onder Nederlanders met en Turkse achtergrond is onevenredig hoog. Het  is onze stellige overtuiging dat de kwaliteit van opleidingen en ook sociale uitsluiting en discriminatie de meest belangrijke factoren zijn voor de hoge werkloosheid onder deze gemeenschap. Onderwijs hebben we hierboven al behandeld. Sociale uitsluiting en discriminatie bemoeilijkt niet alleen het vinden van werk, maar heeft ook een negatieve invloed op de houding van jongeren tegenover onze maatschappij. Ze criminaliseren, radicaliseren of sympathiseren met het land van herkomst van hun ouders omdat ze daar gevoelsmatig meer kansen krijgen. Jongeren voelen zich niet meer thuis in Nederland, zo blijkt uit het recente onderzoek ‘Kwesties voor het kiezen’ van het SCP. We verwachten zichtbare stappen om te laten zien dat Artikel Een van Grondwet geen uitzonderingen (meer) kent.

Inkomenspolitiek:
Korte termijn: Belastingdruk bij laag betaalden moet omlaag. Inkomen van gepensioneerden en mensen die (onvermijdelijk) van een uitkering leven moet opnieuw geïndexeerd worden. Afschaffen of verminderen van het ‘eigen risico’ zodat er minder zorgmijders zullen zijn en de druk op het inkomen wordt verminderd.

Lange termijn: Werk is de beste oplossing. We steunen de gedachten om het werken beter te belonen. Zeker voor de mensen met lage inkomen is dit heel belangrijk. Het is onacceptabel dat ons land veel werkenden heeft die op en rond de lagen inkomensgrens zitten en in armoede leven. Voor gepensioneerden, mensen met belemmeringen en  voor mensen die al dan niet tijdelijk met een grote afstand tot arbeidsmarkt verkeren, is werk alleen niet altijd de oplossing. Voor hen is het pensioen en/of uitkering allesbepalend. Neem nu de gepensioneerde (Turkse) migranten! Ze hebben vaak een onvolledige AOW en soms een minimale pensioen. Ze kampen tevens met de opstapeling van de eigen risico. Wanneer zon alleen bij werkende schijnt, zal hun pijn groter worden. Die pijn zal uiteindelijk door iedereen gevoeld worden.

Betrouwbare overheid:
Doe wat gezegd wordt. Niet alleen het accent leggen op de eigen verantwoordelijk en plicht van het individu, maar die verantwoordelijkheid ook neerleggen bij de overheid: discriminatie, actief optreden bij misstanden,

Tot slot. Wij zijn allemaal Nederlanders en streven naar een solidaire en een prettige samenleving waar iedereen gelukkig is. Ongeacht etniciteit, religie, sekse, gender et cetera. Veel van de inwoners voelen zich vertegenwoordigd door maatschappelijke organisaties die hun stem, hun wensen en behoeften kunnen verwoorden. Niet alleen vanuit een recht, maar ook vanuit een plicht. Van belang is dat deze organisaties ook het vertrouwen krijgen om hun stem namens (een deel van) de inwoners te laten horen. Maatschappelijke organisaties, met een eigen visie en ideologie, die de grondwet, de rechten van de mens, de democratische waarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven, zijn partner van het Kabinet en dienen niet uitgesloten te worden van samenwerking.