Waarom is de HTIB een voorstander van onderwijs in eigen moedertaal?

De juridische strijd die HTIB ten behoeve van kosteloos basisonderwijs in de eigen moedertaal heeft gestart, heeft diverse groeperingen onrustig gemaakt. Vooral racistische groeperingen hebben hun ongenoegen hierover geuit. Zij die de HTIB en hun strijd voor de mensenrechten niet begrijpen, nemen een agressieve houding aan.

De HTIB, strijdt al jarenlang voor de toepassing van de mensenrechten in Nederland. Iedereen is zich ervan bewust dat, ten behoeve van de verwezenlijking van een echte democratie, dergelijke verenigingen onontbeerlijk zijn. HTIB heeft in het kader van juridische strijd immer een vooraanstaande rol op zich genomen, hetgeen ook zo zal blijven.

Tot op de dag van vandaag is de HTIB, noch door de Turkse overheid, noch door de Nederlandse overheid en noch door andere groeperingen beïnvloed. Het heeft zijn revolutionaire houding in het licht van de mensenrechten altijd weten te bewaren. Het recht op onderwijs in de eigen moedertaal is opgenomen in diverse verdragen aangaande de mensenrechten. De moedertaal is een vooraanstaand recht van een kind. Het is een van de factoren die van essentieel belang is voor de ontwikkeling van een vrije/sterke persoonlijkheid van een kind. Onderwijs hoort op scholen. Het onderwijzen van de moedertaal op school is noodzakelijk voor een ‘open-minded’ samenleving. Dat onderwijs in de moedertaal de integratie niet belemmerd is bovendien bewezen in de wetenschappelijke wereld.

Zij die denken dat het recht op onderwijs in de eigen moedertaal jaren terug is afgesloten, die denken dat onderwijs in de eigen moedertaal de integratie zal bemoeilijken, die menen dat het als een belemmeringen zal fungeren voor de kinderen van migranten om de Nederlandse taal te leren, die de HTIB zelfs van racisme, nationalisme en conservatisme beschuldigen, zullen inzien dat ze het behoorlijk mis hebben.

Zij die de HTIB bekritiseren vanwege zijn rol in de strijd voor het recht op onderwijs in de moedertaal, zouden de onderstaande verdragen inzake de mensenrechten moeten raadplegen alvorens zij hun standpunten op een onbegrijpelijke manier uiten:

ü  Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind die door de Verenigde Naties is vastgesteld (artikelen 28 en 29).

ü  Internationale Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Gezinsleden (artikel 45).

ü  Raad van Europa, Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (artikel 15)

ü  Aanvullend protocol bij Verdrag tot bescherming van rechten van mens en fundamentele vrijheden (artikel 2).

Het onderwijs in moedertaal is ook behandeld binnen de acquis commununautaire van de Europese Unie. In dit verband:

ü  dient de richtlijn 77/486/EEG van 25 juli 1977 van de Raad van de Europese Gemeenschappen te worden geanalyseerd.

HTIB zal net zoals in het verleden, ook nu en in de toekomst zijn strijd op het gebied van mensenrechten voortzetten. HTIB strijdt voor het recht op onderwijs in de eigen moedertaal. Na het verkrijgen van dit recht, is het aan de ouders om te beslissen of hun kind onderwijs in zijn moedertaal zal volgen. Pedagogen dienen zich over de inhoud van de lessen te buigen.

Mustafa Ayrancı

Algemeen Voorzitter HTİB