Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi Uygulanmaya Başlıyor !!!!

“Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” Türkiye tarafından 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Sözleşmeyi Avrupa Konseyi üyesi Devletler ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)  üye ülkeleri dahil olmak üzere 140 ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye’nin bu Sözleşmeden çekilmesi ya da uygulamaması mümkün değildir.

Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 54 ülkeyle veri paylaşımına başlayacaktır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu HOLLANDA, Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya ile vere paylaşımı 1 Ocak 2021 tarihinde başlamayacaktır. Ancak bunun çok fazla bir önemi yoktur. Veri paylaşımı çok geçmeden bu ülkelerle de başlayacaktır.

Sözleşmenin uygulanmaya başlanmasıyla vatandaşlarımızın önemli bir kısmının mali bakımdan oldukça etkileneceği açıktır.  

Sözleşmenin temel amacı vergi kayıp ve kaçakçılığıyla mücadele etmektir.

Bu sözleşme; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, net servet üzerinden alınan vergiler, zorunlu sosyal güvenlik primleri, emlak, veraset veya intikal vergileri, gayrimenkul mallar üzerinden alınan vergiler, tüketim vergileri gibi mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler ve motorlu taşıt vergilerine uygulanacaktır.

Türkiye, vatandaşlarına ait gelir, kazanç, sermaye artışı, net servet üzerinden alınan vergiler, sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek zorunlu primler,  emlak, veraset veya intikal vergileri, gayrimenkul mallar üzerinden alınan vergiler, motorlu taşıt vergileri tüketim vergileri gibi vergileri paylaşma konusunda Sözleşmeye çekince koymuştur. Bunun anlamı Türkiye bu vergilerle ilgili bilgi paylaşımı yapmayacaktır.

Ancak bu çekincelerin konulmuş olması Hollanda’nın ve/veya Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerin bu bilgileri edinemeyecekleri anlamına gelmemektedir.  Paylaşılacak bilgiler, mali konularla ilgili her türlü bilginin temin edilebilmesi için başlangıç noktası olacaktır. 

Yardımlaşma talep üstüne veya otomatik bilgi değişimi veya kendiliğinden bilgi değişimi şeklinde olmaktadır. Örneğin Sözleşmenin 7. maddesinde diğer Tarafın vergi kaybı olacak bir durum söz konusu ise kendiliğinden bilgi paylaşımında bulunacaktır. Örneğin Türkiye’den yaşlılık aylığı alan ve Hollanda’da ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’den aldıkları aylıkların Hollanda’da vergisini ödeme gibi bir durumla karşılaşılacaktır.  Ancak bu zaten Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasıyla düzenlenmiş durumdadır. Vergi konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ile Çifte Vergilendirme Anlaşması farklı metinlerdir. Ancak her ikisinin uygulanması da birbirleriyle bağlantılıdır. Sözleşme kapsamında bilgi sağlanacak, Çifte Vergilendirme Anlaşmasına göre de vergi uygulaması yapılacaktır.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması; Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelirler, Ticari Kazançlar, Temettü Gelirleri, Faiz Gelirleri, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Kazançları Ücretler, Yöneticilere Yapılan Ödemeler,  Sanatçı ve Sporculara Yapılan Ödemeler,  Emekli Maaşları ve Diğer Gelirlerin hangi tarafta vergilendirileceğini belirlemektedir. Her bir gelirin hangi Tarafça vergilendirileceğini belirlemek için Anlaşmanın ilgili maddelerinin tek tek incelemek gerekecektir.  Bunun için Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı HOLLANDA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜRKİYE-HOLLANDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER oldukça yararlıdır.

Download: Hollanda Rehber