Invloed van Islamitische landen op Islam in Nederland2

vrijdag 4 november 2016 van 19.00 uur – 22.00 uur

HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam

Kunnen en mogen bemoeienissen uit Islamitische landen met Nederlandse moslims geaccepteerd worden? En in hoeverre beïnvloeden deze bemoeienissen van de Islamitische landen de integratie van moslims in Nederland? Dit zijn twee kernvragen die momenteel de Nederlandse politiek en – samenleving bezig houden. Om antwoord te krijgen op deze twee vragen, organiseren EMCEMO en HTIB een bijeenkomst op 4 november a.s. om 19.00 uur in Amsterdam. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks bijeenkomsten / debatten die in 2016 door EMCEMO en HTIB worden georganiseerd over rechtsstaat, religie en secularisatie.

Om er achter te komen In hoeverre Islamitische landen invloed hebben op moslims in Nederland en de rest van Europa is het van belang om stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van deze beïnvloeding. Het vermoeden bestaat dat Islamitische landen uit het Midden Oosten ondersteuning verlenen aan moslim(organisaties) in Westerse landen, dus ook Nederland. Maar de context en het kader waarbinnen deze ondersteuning plaatsvindt, is niet bij iedereen bekend. Om antwoord te krijgen op de eerdergenoemde kernvragen, is het zaak om hierover meer informatie te krijgen. Veel moslims in Europa streven naar solidariteit, tolerantie en saamhorigheid en onderschrijven de universele waarden van de rechten van de mens. Geweld, bedreigingen en ntimidatie horen daar niet bij, maar vinden tussen moslims onderling en tussen moslims en de westerse samenleving steeds meer plaats. De democratische rechtsstaat en de scheiding van Kerk en Staat, die zijn vastgelegd in de Nederlandse grondwet, komen daardoor steeds meer onder druk te staan.

Hoewel deze bijeenkomst gaat over de invloed van Islamitische landen op de Islam in Nederland, zien we in de praktijk dat deze (geopolitieke) beïnvloeding het makkelijkst bereikt wordt via (een aantal) moskeeën en hun imams. Moskeeën in Nederland vervullen namelijk vaak een veel bredere functie dan alleen die van een gebedshuis. Zo organiseren zij activiteiten op het terrein van onderwijs en zorg vanuit hun eigen religieuze traditie. Enkele moskeeën wordt ook de Nederlandse rechtsstaat danig op de proef gesteld. Angst voor enkele haatzaaiende en opruiende imams beïnvloedt de Nederlandse burger draagt bij aan het gevoel van intolerantie. Sociale spanningen binnen de moslimgemeenschap in Nederland en binnen de hele Nederlandse samenleving tussen moslims en niet-moslims zijn meer regel dan uitzondering. Mede daardoor zijn er politici en deskundigen die vinden dat 30 jaar
integratiebeleid heeft gefaald!
In deze bijeenkomst geven deskundigen informatie over het kader en de context van deze beïnvloeding en vervolgens gaan landelijke politici en deze deskundigen met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in gesprek over een aantal vragen:
• Hoe is het ontstaan en op welke wijze en waarom vindt de beïnvloeding van Islamitische landen op Nederlandse moslims plaats? Welke gevolgen heeft deze beïnvloeding voor de integratie van moslims in Nederland?
• Tot hoever kunnen / mogen Islamitische landen gaan om (geopolitieke) invloed uit te oefenen op moslims in Nederland?
• Wat is er nodig om de imamopleiding in Nederland te verbeteren waarbij als uitgangspunt wordt genomen: respect voor de mensenrechten en respect voor scheiding van kerk en staat?
• Wat moet er gebeuren om de verhoudingen tussen moslims en niet moslims in de Nederlandse samenleving te verbeteren?
• Welke rol mag je van de landelijke overheid verwachten en welke ervaringen en oplossingen hebben ons omringende landen met betrekking tot dit vraagstuk?

Programma van de bijeenkomst:

• inleiding kaderschets beïnvloeding moslims in Nederland door Halim el Madkouri, Islamoloog en Arabist;
• praktijkvoorbeelden van beïnvloeding golfstaten op moskeeën in Nederland door Yassin Elforkani, Imam;
• paneldiscussie Tweede Kamerleden waaronder Keklik Yucel van de PvdA en Sadet Karabulut van de SP, Halim el Madkouri, Yassin Elfarkani en Abdou Menhebi en deelnemers in de zaal. Het programma van de bijeenkomst wordt geleid door Peter Zwaga.

Voor informatie en deelname aan de bijeenkomst kunt u contact opnemen met:
per mail: info@htib.nl of emcemo1@gmail.com, of telefonisch:
Mustafa Ayranci (voorzitter HTIB): 06-22202879
Abdou Menebhi (voorzitter EMCEMO): 06-55818828